โครงการดีกิจกรรมเด่น
มุมความรู้
รายการอาหาร
คนเก่งประจำเดือน
 
  โครงการลอยกระทง
ชื่อโครงการ ลอยกระทง

หลักการและเหตุผล
     ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามควรแก่การอนุรักษ์  ดังนั้นภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยไว้  ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ดีงามควรสืบทอดและมุ่งเน้นให้ประชาชนรู้ถึงคุณค่าวัฒนธรรมอันดีงาม  และได้รู้ถึงคุณประโยชน์ของแม่น้ำ  โรงเรียนโสมาภาพัฒนาจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของวันลอยกระทง  จึงได้จัดโครงการวันลอยกระทงขึ้นเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีต่อไป

วัตถุประสงค์
  • เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย  และปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้กับเยาวชน
  • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  แม่น้ำ  ลำคลอง  แก่เยาวชนรุ่นหลัง
  • เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจ  เกี่ยวกับประเพณีไทย  “ วันลอยกระทง ” 
 
 
วันที่: 17/06/2009