มัธยมศึกษาตอนต้นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต่อเนื่องจากช่วงชั้นที่ 2
โดยเน้นให้ นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ
ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษา
ในระดับที่สูงต่อไป อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำรวจความถนัด ความสามารถ
ความสนใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ อย่างกว้างขวางและให้นักเรียนได้เลือก
ตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพได้ อย่างเหมาะสมกับตนเอง