หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็ก อายุ  3 – 5 ปี  เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา    เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์   จิตใจ   สังคม  และสติปัญญา   ตามวัยและความสามารถแต่ละบุคคล

จุดมุ่งหมาย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี  มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงกำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

 1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี
 2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว     และประสานสัมพันธ์กัน
 3. มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข
 4. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม
 5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ   ดนตรี และการเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย
 6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
 7. รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมและความเป็นไทย
 8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
 10. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
 11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้
พบกับสมาชิกของเรา  http://www.somapagroup.com/somapa4/gallery/kindergarten/index.htm