รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ...
 
  จดหมายข่าวสารเปิดผนึกจาก
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามอินทรา...
 
 
News-
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2558
ตารางกิจกรรมเดือน กรกฎาคม 58
แจ้งให้ระมัดระวังการระบาดโรคติดเชื้อ “โรคมือ เท้า ปาก”