รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ...
 
  จดหมายข่าวสารเปิดผนึกจาก
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามอินทรา...
 
 
News-
แจ้งให้ระมัดระวังการระบาดโรคติดเชื้อ “โรคมือ เท้า ปาก”
นักเรียนมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการปรีชาญาณ
จดหมายออกถึงผู้ปกครอง 4 ฉบับ