รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ...
 
  จดหมายข่าวสารเปิดผนึกจาก
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามอินทรา...
 
 
News-
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/25528
ระดับชั้น ป.1- ม.3
จดหมายออกแจ้งการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-6
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3