ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบครู
ครูต้นแบบ
 
 
 
ครูต้นแบบประจำเดือน กรกฏาคม 2552
อ.ทิพย์วรรณ สมานรักษ์
    
     อ.ทิพย์วรรณ  สมานรักษ์ ขณะนี้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามคำแหง ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 40 ปี ท่านเป็นเสาหลักของโรงเรียนฯ ได้ทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ ในการพัฒนาโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ และพัฒนานักเรียนให้เป็นเด็กดี เป็นเด็กที่มีคุณภาพ  จนเป็นที่ยอมรับจากสังคมภาพนอก ท่านยังปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน จนก่อให้เกิดโครงการต่างๆ มากมายที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจที่ดีงาม เข้าใจในศีลธรรมและจริยธรรม วัฒนธรรมไทย จนท่านได้รับการคัดเลือกจากหนังสือพิมพ์ข่าวผู้นำ เข้ารับโล่รางวัล "ครูดีศรีแผ่นดิน" ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2552 ณ โ๊รงแรมรัตนโกสินทร์  กรุงเทพมหานคร